NAME

POSITION

TEL  

 

E-mail    

Shunichi Sato

Professor

5160  

 

sato*

Home page research

Yuichi Kozawa

Associate Professor

5146  

 

y.kozawa*

  research

Yuuki Uesugi

Assistant Professor

5146  

 

uesugi*

   

Ayano Tanabe

Assistant Professor

5146  

 

*

   

Setsuko Matsubara

Secretary

5146  

 

s.matsubara*

   

Wakako Ishikawa

Technical Staff

5146  

 

ishi*

   

Mizuki Ueno

Graduate (M2)

5146  
 

 

   

Naohiro Kadoguchi

Graduate (M2)

5146  
       

Yuki Miura

Graduate (M2)

5146  
       

Daisuke Kume

Graduate (M1)

5146  
       

Testuro Kobayashi

Graduate (M1)

5146  
       

Yukine Tsuru

Graduate (M1)

5146  
       

 

*When sending an email, add @tohoku.ac.jp.

Tel: +81-22-217-xxxx

Fax:+81-22-217-5145